Input your search keywords and press Enter.

यस्ता छन सिस्ने गाउँपालिकाका २० कानून

मेगराज खड्का
मुसिकोट
रुकुम पूर्बको सिस्ने गाउँपालिकाले हालसम्म २० कानूनहरु निर्माण गरेको छ । केहि संघिय सरकारबाट प्राप्त नमुना कानुन र केहि स्थानीय आवश्कताको आधारमा कानूनहरु बनाईएको हो । ऐन, कार्यबिधी, बिनियम, नियमावली र निर्देशिका गरि हालसम्म २० कानुनहरु बनाइएको सिस्ने गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कुमारी बरालले जानकारी दिईन ।
उनका अनुसार आववश्यकताको आधारमा क्रमस स्थानीय कानूनहरु बनाउदै लगिने छ । बनेका स्थानीय कानूनहरुमा गाउँकार्यपालिका, गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन र आचारसहिता देखि उपभोक्ता समिति र आर्थिक कार्यबिधी लगायतका बिषयमा व्यवस्थित गर्न कानुनहरु बनाईएको छ । कानूनहरु निर्माणपछि स्थानीय सरकारले गर्ने काममा महत्वपुर्ण सहयोग पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष बरालको भनाई रहेको छ ।
हेर्नुहोस यस्ता छ सिस्ने गाउँपालिकाले बनाएका कानूनहरु
१, सिस्ने गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४
२, सिस्ने गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०७४
३, सिस्ने गाउँपालिका आर्थिक कार्यबिधी ऐन २०७४
४, सिस्ने गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७४
५, कार्यापालिकाको बैठक संचालन कार्यबिधी २०७४
६, सिस्ने गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यबिधि नियमाविली २०७४
७, सिस्ने गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिका कार्यबिभाजन नियमावली २०७४
८, सिस्ने गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
९, गाउँसभा संचालन कार्यबिधि २०७४
१०, सिस्ने गाउँपािलकाको पदाधिकारीहरुको आचारसहिंता २०७४
११, सिस्ने गाउँपालिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवासुबिधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७४
१२, सिस्ने गाउँपालिका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यबिधि २०७४
१३ सिस्ने गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४
१४, सिस्ने गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४
१५, सिस्ने गाउँपालिकाको बिपद् व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४
१६, सिस्ने गाउँपालिकाको सहिता २०७४
१७, स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बनधी कार्यबिधी २०७४
१८, सिस्ने गाउपालिकामा करारमा प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०७४
१९, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७४
२०, घ बर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यबिधी २०७४

Share Button

First and best news portal from rukum for world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares